Logo Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha
Adaptabilita

 • Logo Praha Prague Praga Prag
 • Logo Evropská Únie
 • Logo České vysoké učení technické, fakulta stavební

Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt byl ke dni 31.10.2014 ukončen

Inovace bakalářského programu Stavební inženýství
pro posílení profesního zaměření absolventů

Projekt č
CZ.2.17/3.1.00/36033
Příjemce
ČVUT v Praze
Řešitel
FSV
Zahájení projektu
1.7.2013
Ukončení projektu
31.10.2014

Důvodem potřebnosti inovace výuky bakalářského programu Stavební inženýrství byla nutnost připravit absolventy stavební fakulty ČVUT v Praze - bakaláře tak, aby je praxe plně akceptovala a nabídla jim kvalifikovanou a odpovídajícím způsobem placenou práci. Dnešní stavební podniky stále na absolventy - bakaláře pohlížejí jako na raritu - neúspěšného/nedokončeného studenta, a tak se bohužel k němu i chovají při jeho kariérním růstu. V rámci zatraktivnění studia a z důvodu většího propojení výuky s praxí byli na vybrané přednášky zváni dlouholetí zkušení pracovníci ze stavebních podniků a rovněž ve vzájemné spolupráci s nimi byly pořádány studentské soutěže a exkurze na stavby realizované spolupracujícími podniky. Tito dlouholetí pracovníci stavebních podniků byli rovněž požádáni o vyslovení názoru a sepsání připomínek k obsahové náplni inovovaných předmětů tak, aby výuka byla plně v souladu s aktuálními požadavky stavebních podniků. Lze říci, že tato dlouhodobá spolupráce postupně vedla ke změně pohledu a přístupu stavebních podniků k našim absolventům - bakalářům.

Projekt byl v souladu s prioritní osou 3 - Modernizace počátečního vzdělávání. Projekt přispěl ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy studentů, kteří v další profesní etapě vstoupí na pracovní trh. Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Projekt byl rovněž v souladu s cíli Boloňské deklarace a "Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice", konkrétně oddílem III. - vzdělávání na vysokých školách.

Dále cíl projektu navazoval na "Národní akční plán zaměstnanosti" a cíle strategického plánu hl. m. Prahy v oblasti L1 - rozšíření a zkvalitnění vzdělanosti na úroveň integrované evropské ekonomiky.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Zhodnocení projektu
dosažené cíle a dopady na výuku

Obecným cílem projektu bylo zkvalitnění výuky bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v souladu s potřebami trhu práce. Projekt umožnil zvýšení odborných znalostí, dovedností a profesních kompetencí studentů programu Stavební inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci projektu vznikly osnovy a nové přednášky všech inovovaných předmětů. Pro všechny předměty pak v průběhu projektu vzniklo množství výukových pomůcek - videí z provedených experimentů, přednášek, vzorových příkladů, výukových softwarů a animací.

Všechny plánované cíle projektu se podařilo naplnit. Inovace studia zlepšila možnost přímého uplatnění absolventů bakalářského programu na trhu práce a zkvalitnění studia v navazujících magisterských programech tak, aby to bylo v souladu s potřebami stavební praxe.

Plánovaný dopad projektu "Inovace studia" zlepší možnost přímého uplatnění absolventů bakalářského programu na trhu práce a zkvalitnění studia v navazujících magisterských programech se již projevilo zvýšeným zájmem studentů o odbornou náplň studia při zařazování studentů do jednotlivých oborů po druhém ročníku studia. Plně se dopad inovací projeví v delším časovém horizontu, a to zejména v závěrečné etapě bakalářského studia, nástupu do praxe a v navazujícím magisterském studiu projektem podpořených studentů.

 • Konstrukce pozemních staveb
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Inženýrství životního prostředí
 • Management a ekonomika ve stavebnictví - Příprava, realizace a provoz staveb
 • Požární bezpečnost staveb
 
Inovace výuky
vodohospodářských
staveb
Inovace výuky
managementu
a ekonomiky
Inovace výuky
navrhování nosných
konstrukcí

Výstupy projektu

Inovované osnovy výuky jednotlivých předmětů.

Inovované prezentace, učební texty, výukové animace, simulace, fotodokumentace a videozáznamy zkoušek.

Výukový software, audiovizuální pomůcky.

Řešené příklady zatížení a návrhu konstrukčních prvků jako pomůcky pro cvičení.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Informace o projektu

Na projektu, který byl zaměřen na tři velké oblasti stavebnictví participovali pracovníci několika kateder stavební fakulty ČVUT v Praze.

Pro klíčovou aktivitu Inovace výuky vodohospodářských staveb

 • Katedra hydrauliky a hydrologie
 • Katedra hydrotechniky
 • Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
 • Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Pro klíčovou aktivitu Inovace výuky managementu a ekonomie

 • Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Pro klíčovou aktivitu Inovace výuky vodohospodářských staveb

 • Katedra betonových a zděných konstrukcí
 • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Experimentální centrum

Cílovou skupinou projektu byli studenti bakalářského programu Stavební inženýrství, resp. studenti zapsaní do jednotlivých kursů inovované výuky. Motivací pro ně byla samotná výuka, její zatraktivnění a umožnění přístupu studentů k výstupům jednotlivých odborných aktivit, které přispěly ke srozumitelnosti výuky a vysvětlení vztahu ke stavební praxi. Další motivací cílové skupiny studentů bylo především usnadnění vstupu studentů absolventů bakalářského studia na pracovní trh. Absolventi inovovaných předmětů mají komplexní znalosti a dovednosti v oblasti navrhování nosných konstrukcí, managementu a ekonomiky, vodohospodářských staveb a životního prostředí.

Realizace projektu přinesla studentům možnost získání takových odborných znalostí a zkušeností v oboru, které skutečně potřebují při svém působení ve stavebních podnicích. Byla posílena praktická stránka výuky. Součástí projektu byla i výuka s využitím odborných lektorů ze stavebních podniků a tedy i možnost získat zcela aktuální informace o nejnovějších postupech a poznatcích ve stavební výrobě. Cílové skupině tak byl současně zprostředkován přímý kontakt na stavební podniky. Ve výuce byl akcentován vliv stavebnictví na udržitelný rozvoj, přístup a znalosti v této oblasti jsou pro budoucí stavební odborníky nezbytné. Projekt celkově umožnil cílové skupině získat lepší postavení na trhu práce.

Kontakt

Manažerka projektu
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
Katedra betonových a zděných konstrukcí, FSv, ČVUT v Praze
hana.hanzlova@fsv.cvut.cz

Inovace výuky vodohospodářských staveb

Ing. Petra Nešvarová Chvojková, PhD.
Katedra hydrotechniky
petra.nesvarova.chvojkova@fsv.cvut.cz

Inovace výuky managementu a ekonomiky

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, PhD.
Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví
heralova@fsv.cvut.cz

Inovace výuky navrhování nosných konstrukcí

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
katedra betonových a zděných konstrukcí
jitka.vaskova@fsv.cvut.cz