Logo Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha
Adaptabilita

  • Logo Praha Prague Praga Prag
  • Logo Evropská Únie
  • Logo České vysoké učení technické, fakulta stavební

Projekt byl ke dni 31.10.2014 ukončen

Výstupy

Inovace výuky navrhování nosných konstrukcí

Aktivita je zaměřena na posílení profesního zaměření bakalářského programu Stavební inženýrství v oblasti navrhování konstrukcí. Cílem inovace výuky je zlepšit dovednosti studentu, zvýšit jejich motivaci pro pokračování ve studiu v oborech zaměřených na navrhování nosných konstrukcí a tím zlepšit jejich konkurenceschopnost a možnosti při budoucím uplatnění v praxi např. v pozicích projektantu, stavbyvedoucích a odpovědných manažerů. Inovace podpoří výuku v náročném předmětu Navrhování nosných konstrukcí zařazením fotodokumentací záznamů experimentů s postupem zatěžování a následným způsobem porušení do přednášek předmětu. Zařazeny budou i výstupy numerického modelování demonstrující chování konstrukčních prvku při zatěžování. Zpřístupnění audiovizuálních materiálu pro studenty bakalářského programu Stavební inženýrství výrazně přispěje k pochopení podstaty porušování konstrukčních materiálů a statického působení prvků i konstrukcí. Pro jednotlivé fáze navrhování, realizace a provozu staveb bude akcentován též dopad na udržitelný rozvoj, uváděny příklady uplatnění recyklovaných materiálu, demontovatelných konstrukcí atd.

Videa

Zkouška zdiva v tahu za ohybu

Zkouška zdiva v tahu za ohybu

Záznam ze zkoušky zdiva, vystavěného systémem suchého zdění, v tahu za ohybu čtyřbodovým ohybem.

Zkouška betonového trámu na vzpěr 02

Zkouška betonového trámu na vzpěr 02

Zkouška pevnosti betonu v tlaku a na vzpěr na trámu z vysokopevnostního betonu.

Zkouška v tahu za ohybu nosníku

Zkouška v tahu za ohybu nosníku

Záznam ze zkoušky dřevěného lepeného I nosníku zatěžovaného v tahu za ohybu čtyřbodovým ohybem.

Zkouška stěnového panelu v tlaku 02

Zkouška stěnového panelu v tlaku 02

Záznam ze zkoušky dřevěných sendvičových panelů v tlaku.

Zkouška stěnového panelu v tlaku

Zkouška stěnového panelu v tlaku

Záznam ze zkoušky dřevěných sendvičových panelů v tlaku.

Pevnost dřeva v tahu za ohybu

Pevnost dřeva v tahu za ohybu

Záznam z průběhy zkoušky měření pevnosti dřeva v tahu za ohybu tříbodovým ohybem.

Pevnost dřeva v tlaku - pokus 02

Pevnost dřeva v tlaku - pokus 02

Průběh zkoušky z měření pevnosti dřevěného trámku v tlaku.

Pevnost dřeva v tlaku - pokus 01

Pevnost dřeva v tlaku - pokus 01

Video ukazuje měření pevnosti dřevěného trámku v taku.

Zkouška rozlitím - graf bez poklepu

Zkouška rozlitím - graf bez poklepu

U zkoušky rozlitím lze použít dva typy kuželových forem, je proto velmi důležité tyto podmínky specifikovat. Na tomto videu je ukázána zkouška rozlitím při použití Grafova kuželu, který je oproti tradičnímu Abramsovu kuželu výrazně menší. Mohlo by tak dojít ke značné desinterpretaci dosažených výsledků.

Zkouška rozlitím - graf s poklepem

Zkouška rozlitím - graf s poklepem

Zkouška rozlitím čerstvé betonové směsi byla vyvinuta pro tradiční betony s vyšší tekutostí, neboť klasická zkouška sednutí již těmto konzistencím příliš nevyhovuje. Při provádění této zkoušky se použije Grafův kužel a měří se rozlití po předepsaném počtu (15) normových poklepů. Tuto zkoušku je vhodné doplnit i měřením koláče před normovými poklepy.

J-ring test - blokace kameniva

J-ring test - blokace kameniva

Prostupnost betonové směsi v hustě vyztuženém prvku byl základní požadavek vedoucí k vývoji SCC. Na tomto videu je ukázka špatně navržené směsi, která po ukončení zkoušky vykazuje oddělování jemných složek od hrubších zrn kameniva, které zůstaly uvnitř zkušebního přípravku J-ring.

J-ring test - blokace kameniva 01

J-ring test - blokace kameniva 01

Tato zkouška byla vyvinuta pro simulaci a kontrolu směsi, která protéká hustě vyztuženými prvky. Na tomto videu je ukázán nedostatečný výsledek prostupnosti směsi.

J-ring test - blokace kameniva 02

J-ring test - blokace kameniva 02

Na tomto videu je znázorněna změna ve složení čerstvého betonu vlivem přidáním vhodného mikroplniva a plastifikátoru.

L-box test

L-box test

Tato zkouška byla vyvinuta pro simulaci tečení SCC v bednění. Měří se výška vyteklé směsi ve žlabu. Velmi často se při provádění měří i čas potřebný k dosažení konce žlabu od okamžiku doformování.

Zkouška rozlitím - obrácený Abrams - nepovedený pokus

Zkouška rozlitím - obrácený Abrams - nepovedený pokus

Na tomto videu je poukázáno na citlivost provádění zkoušky v tomto opačném uspořádání. Velkým problémem je totiž způsob odformování. Při příliš rychlém a vysokém nadzvednutí formy se směsi přidá velké množství kinetické energie a směs následně vykazuje lepší schopnost téct, než ve skutečnosti má.

Zkouška rozlitím - obrácený Abrams

Zkouška rozlitím - obrácený Abrams

Při zavádění zkoušek na SCC se v počátcích prováděla zkouška rozlitím Abramsova kužele, ale kužel byl ustaven v opačné poloze. Pro celou řadu nevýhod a zkreslujících faktorů se tato zkouška však příliš neujala a provádí se pouze na přání dodavatele.

Zkouška rozlitím

Zkouška rozlitím

Pro specifikaci samozhutnitelného betonu (SCC) se mimo jiných faktorů nejčastěji používá míra rozlití. Při této zkoušce se používá tradiční Abramsova kuželová forma. Při zastavení tečení se ve dvou na sebe kolmých směrech měří průměr betonového koláče. Abychom mohli o betonu říci, že se jedná o SCC, je nutné dosáhnout rozlití při tomto uspořádání zkoušky minimálně 600mm.

Zkouška rozlitím 01

Zkouška rozlitím 01

Na videu je provedena zkouška rozlitím po zvýšení množství plastifikátoru. Při zastavení tečení se ve dvou na sebe kolmých směrech měří průměr betonového koláče.

Zkouška rozlitím 02

Zkouška rozlitím 02

Na videu je provedena zkouška rozlitím s použitím klasického Abramsova kužele. Tato směs po rozlití již vykazuje vlastnosti SCC, tj. průměr koláče větší než 600mm.

Zkouška betonového trámu na vzpěr 01

Zkouška betonového trámu na vzpěr 01

Zkouška pevnosti betonu v tlaku a na vzpěr na trámu z vysokopevnostního betonu.

Grafický záznam zatěžovaní ŽB nosníku

Zkouška betonového trámu na vzpěr 01

Záznam závislosti zatěžovací síly na prýhybu ŽB nosníku při ohybové zkoušce

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.